LEGEA 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor și reglementarea tehnică MC001 – 2022 Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor


Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor MC001 – 2022, publicată în M.O. nr. 46bis/17.01.2023, a intrat pe deplin în vigoare la 17 iulie 2023.

Cadrul general al metodologiei este stabilit de Legea 372/2005 cu modificările și completările ulterioare, publicată în M.O. nr. 868/23.09.2020

Prin intrarea în vigoare a metodologiei apar o serie de noutăți privind performanța energetică a clădirilor, precum și pentru autorizarea lucrărilor de construcții atât pentru clădiri noi cât și pentru cele care se renovează.

Publicăm o serie de informații utile pentru toți cei interesați în domeniul construcțiilor de clădiri: proiectanți, autorități publice locale, auditori energetici pentru clădiri, dezvoltatori imobiliari, constructori, autorități de control, beneficiari, notari publici, finanțatori…

– Forma Certificatului de Performanță a Clădirilor (CPE) s-a modificat integral, cele mai importante noutăți fiind următoarele:

a. Pe lângă încadrarea clădirilor în clasele energetice a apărut o nouă încadrare în clasele de mediu, în funcție de cantitatea emisiilor de CO2 a clădirii.

b. Certificatele de Performanță Energetică sunt diferite pentru diverse funcțiuni ale clădirilor apartamente, clădiri de locuit individuale, clădiri de locuit colective, clădiri de birouri, clădiri destinate învățământului, clădiri destinate sistemului sanitar, clădiri cu servicii de comerț, clădiri pentru turism, clădiri pentru activități sportive și alte tipuri de clădiri cu ocupare umană. Diferența certificatelor pentru aceste categorii de clădiri se face în funcție de grilele de încadrare în clasele energetice și de mediu. Nu există vreo corespondență dintre grilele de încadrare în clasele energetice la vechile formate de CPE și grilele de încadrare la CPE noi.

CPE trebuie să conțină obligatoriu în partea de jos a primei pagini codul unic de înregistrare generat de baza de date a MDLPA, altfel CPE nu este valabil și este interzisă folosirea certificatului de către proprietari/administratori/chiriași fără acest cod unic.

CPE este elaborat și eliberat de către auditori energetici pentru clădiri, cu gradul profesional corespunzător funcțiunii clădirii certificate, auditori atestați de autoritatea competentă MDLPA la solicitarea proprietarului/investitorului/administratorului clădirii și este valabil 10 ani de la eliberare sau până în momentul în care intervine o renovare majoră. La schimbarea proprietarului clădirii CPE original se transmite noului proprietar, prin grija notarului public, pe toată durata valabilității acestuia. Actele de transfer a proprietății clădirilor fără transmiterea CPE noului proprietar sunt supuse nulității relative conform prevederilor L372/2005 cu modificările și completările ulterioare. Este interzisă completarea și eliberarea CPE de către persoane neatestate, această acțiune se pedepsește conform legii.

Rezistențele termice corectate ale elementelor de anvelopă ale clădirii nu mai au valori minime impuse ci au valori recomandate, atingerea performanței energetice impuse clădirii putându-se face împreună cu alte măsuri.

c. La autorizarea lucrărilor de construcții pentru clădirile noi este obligatorie solicitarea “Raportului de Conformare nZEB” în certificatul de urbanism, prin care auditorul energetic pentru clădiri arată proiectantului măsurile ce trebuie avute în vedere la proiectarea clădirii pentru respectarea condițiilor de încadrare în categoria clădirilor cu consum de energie aproape zero (nZEB).

d. La autorizarea lucrărilor de construcții pentru clădirile noi este obligatorie solicitarea în certificatul de urbanism întocmirea unui studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficiență, conform art. 10 din L372/2005.

e. La autorizarea lucrărilor de construcții pentru clădirile existente care se renovează este obligatorie solicitarea „Raportului de Audit Energetic” în certificatul de urbanism, pe baza căruia proiectantul aplică măsurile stabilite de auditor, pentru creșterea performanței energetice a clădirii. În cazul renovării majore a clădirilor, proprietarii/administratorii clădirilor pot monta sisteme alternative de înaltă eficiență de producere a energiei prevăzute la art. 10 din L372/2005, în măsura în care prin auditul energetic al clădirii se stabilește că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcțional și economic.

f. La autorizarea lucrărilor de construcții solicitarea prin certificatul de urbanism a calculului coeficientului global de izolare termică G nu mai are relevanță, calculul performanței energetice a clădirilor cu MC001 – 2022 fiind cerința actuală de performanță energetică.

© 2024 Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania. Toate drepturile rezervate.

Site dezvoltat de Cristian Tismanaru.